Landelijk platform Odensehuizen Nederland

Het Odensehuis Roosendaal heeft zich aangesloten bij het landelijk platform: https://odensehuizen.nl/landelijk-platform/

Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen binnen Nederland, kunnen we sparren met andere Odensehuizen. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars ervaringen. Er worden netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd. De Odensehuizen worden vertegenwoordigd in de landelijke netwerken en er worden activiteiten verricht op het gebied van PR en fondsenwerking.

Geschiedenis naam
De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense, waar in 2001 het initiatief is ontstaan voor het eerste inloophuis. In 2009 is het eerste huis in Amsterdam geopend en eind dit jaar zijn er 30 Odensehuizen in Nederland. Het Odensehuis Roosendaal is tot nu toe het enige Odensehuis in West-Brabant.

Kernwaarden van het Odensehuis:
Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die in de Odensehuizen terug te vinden zijn.

Open karakter en laagdrempelig
Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. In het Odensehuis is veel informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door participanten/deelnemers
In een Odensehuis dragen de bezoekers (mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen. Iedere bezoeker levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De bezoekers vormen het hart van de organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. In een Odensehuis is minimaal één beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol heeft in de organisatie. De beroepskracht draagt de filosofie en kernwaarden van een Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk.

Eigen regie
Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is een Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Emancipatie en empowerment
Het Odensehuis biedt mensen met (beginnende) dementie een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.

Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling
Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm van de gespreksgroep “koffie met mantelzorgers”. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk. De cursus “ondersteuningsgroepen van mensen met dementie” mede georganiseerd door Dementienetwerk West-Brabant vindt ook plaats in het Odensehuis.

Vrijwilligers en buurtgenoten
Een Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn vele vrijwilligers actief. Ook hierbij staat de inzet van de talenten van een vrijwilliger centraal. Het Odensehuis kent een vrijwilligersbeleid .Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Het Odensehuis biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Vernieuwing en samenwerking
De Odensehuizen willen een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met andere organisaties.Zo neemt het Odensehuis Roosendaal deel aan het platform dementievriendelijk Roosendaal en aan het Alzheimercafe.

Sociale benadering van dementie
De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt.